Taisyklės

Bendrosios nuostatos

a) Šis dokumentas yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Vartotojas) ir MB „Turim Sprendimą“ (toliau – Valdytojas) dėl naudojimosi interneto svetaine parduokbilieta.lt

b) parduokbilieta.lt svetainę tvarko ir administruoja MB „Turim sprendimą“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 305599208, registruota Panevėžyje, Žiemgalių g. 27, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

c)  Naudojantis Internetine svetaine parduokbilieta.lt vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje peržiūrėti bei patalpinti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas). remiantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą Internetinėje svetainėje (toliau – Vartotojas).

d) Vartotojas, naudodamasis parduokbilieta.lt internetine svetaine (bet kokia forma ar būdu), patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs ir sutinkantis su šia sutartimi ir joje išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir yra įsipareigojantis jų laikytis. 

e) Turinys šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, fotografijas, tekstą, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes (bet tuo neapsiribojant), kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine (toliau – Turinys).

f) Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Valdytojas nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine, todėl Valdytojas nebus atsakingas dėl tokio Turinio.

g) Valdytojas nedalyvauja pirkimo, pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip).

h) Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

i) Valdytojas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

j) Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis parduokbilieta.lt paslaugomis. Svetainės Privatumo Politika yra neatskiriama Taisyklių dalis.

k) Taisyklės registruotiems Vartotojams įsigalioja nuo to momento kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Valdytojo laiką.

Autorinės teisės

Valdytojas yra visų teisių į interneto svetainės parduokbilieta.lt turinį ir parduokbilieta.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės parduokbilieta.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Valdytojo leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, dėl kurio atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų Svetainėje atžvilgiu. 

Vartotojas sutinka, kad parduokbilieta.lt turi teisę naudoti Skelbimų fotografijas ir kitą Turinį reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės veiklos dalyvio informacijos. Nei parduokbilieta.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą veiklos dalyvio publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti veiklos dalyviui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio tipo turinio panaudojimą.

Reikalavimai Skelbimų turiniui ir kitos Skelbimų talpinimo sąlygos

a) Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Svetainės Taisyklėms.

b) Skelbimas savo turiniu, forma, prasme ar vizualine kompozicija negali prieštarauti visuomeninėms moralės ir etikos normoms ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pavyzdžiui (bet neapsiribojant tuom), vartotojas privalo nenaudoti keiksmažodžių, rasistinių pasisakymų, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis. 

c) Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

d) Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės kategorijoje.

e) Internetinės svetainės duomenų bazėje tam pačiam Skelbimo objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik vieną skelbimą vienu metu.

f) Skelbimo antraštė privalo būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti siūlomą objektą/prekę. Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius, siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį.

g) Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą – draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.

h) Skelbimas gali būti iliustruotas tik fotografijomis, kurios vaizduoja siūlomą objektą.

i) Draudžiama naudoti parduokbilieta.lt neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: – pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); – būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; – keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); – pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

j) Valdytojas gali atmesti arba be jokio įspėjimo ištrinti Skelbimus iš Svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų

k) Valdytojas turi teisę atmesti Skelbimus arba be išankstinio įspėjimo juos ištrinti iš Svetainės duomenų bazės.

l) Valdytojas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis, taip pat, pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju, už Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be išankstinio įspėjimo. 

m) Skelbimas turi atitikti Svetainės tematiką – turimų bilietų ir dovanų kuponų pardavimas. Jeigu Skelbimo turinys Svetainės tematikos neatitinka: pvz. yra pardavinėjami nesusiję objektai arba reklamuojami renginiai bendrąja prasme, Valdytojas gali bet kada pašalinti Skelbimą be išankstinio perspėjimo.

Vartotojų teisės ir pareigos

a) Vartotojas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save ir savo siūlomas prekes.

b) Draudžiama naudoti Svetainę neteisėtiems veiksmams ar sandoriams, sukčiavimui vykdyti.

c) Vartotojas yra įpareigotas užtikrinti, jog jo įkeltas Skelbimas netalpina virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie galimai yra žalingi Svetainės vykdomai veiklai.

d) Vartotojo pareiga yra saugoti savo paskyos prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti), kad jų nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

e) Vartotojas supranta, kad gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Svetainės siūlamomis Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Svetaine (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).

f) Vartotojas supranta ir sutinka, kad parduokbilieta.lt tvarkytų ir valdytų jo asmens duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

g) Vartotojai, kuriems yra iki 16 metų, patvirtina, kad prieš siūlydami prekę ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. 

parduokbilieta.lt (Valdytojo) teisės ir pareigos

a) Valdytojas turi teisę bet kada be jokio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

b) Valdytojas gali nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę ir jos funkcijas, paslaugas, pavadinimą (interneto domeną), kuriuo Svetainė pasiekiama. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Valdytojas nebus atsakingas už tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.

c) Valdytojas (naudodamas teisiškai legalias priemones) turi teisę tirti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir/ar žinučių bei komentarų stebėjimą.

d) Valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės, pastarajam pažeidus Svetainės naudojimo Taisykles, taikomus teisės aktus arba Vartotojo veiksmai yra priešingi gerai moralei.

e) Valdytojas be įspėjimo gali atlikti Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose ar Skelbimas įdėtas bet kokiu būdu pažeidžiant Taisykles.

Atsakomybės ribojimas

a) Valdytojas neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos Vartotojas gali patirti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos naudojimo.

b) Valdytojas neatsako už Skelbimų turinio neatitikimą tikrovėje ir nėra atsakingas už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims.

c) Valdytojas teikia technines priemones informacijos patalpinimui internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų suinteresuotoji šalis, tarpininkas. atstovas ar agentas. 

d) Valdytojas pasilieka teisę fiksuoti vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms pateikti atsakingo asmens IP adresą.

Mokamos paslaugos

a) Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

b) Valdytojas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką.

c) Už Svetainėje užsakytas paslaugas pinigai nėra gražinami. Užmokestis už Skelbimus (ir kitas susijusias paslaugas), kurie buvo pašalinti dėl Taisyklių pažeidimų taip pat negali būti grąžinamas.

 

Baigiamosios nuostatos  

a) Taisyklių pažeidimo atveju, Vartotojo Svetainėje užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami – apie tai Vartotojas yra informuojamas, naudojantis Skelbime nurodyta kontaktine informacija.

b) parduokbilieta.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl parduokbilieta.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

c) Valdytojas (parduokbilieta.lt) pasilieka teisę bet kada taisyti, keisti ir tobulinti Svetainės Taisykles. Apie visus pokyčius bus pranešama Svetainėje ar susisiekiant su Vartotojais individualiai.