Privatumo Politika

Įvadas

Ši privatumo politika („Privatumo Politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine parduokbilieta.lt („Svetainė“ arba parduokbilieta.lt) bei naudojantis Svetainėje siūlomomis paslaugomis, o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei MB „Turim sprendimą“ kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas.

Jums naudojantis Svetaine (parduokbilieta.lt) bei joje siūlomomis paslaugomis, mes renkame (gauname) ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes, MB „Turim sprendimą“, esame duomenų valdytojas ir atsakome už tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei kitų reikalavimų laikymasį, kylančių iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis,laikomės 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ar/ir paslaugomis. 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų naudojantis  mūsų svetaine. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Kiekvienas parduokbilieta.lt Vartotojas privalo atidžiai susipažinti su Privatumo Politika. Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo Politika, kai registruodamiesi arba talpindami skelbimą vienoje iš Svetainės sistemų patvirtina esą susipažinę ir sutinkantys su Taisyklėmis ir Privatumo Politika. Su Privatumo Politika Svetainėje galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu.

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme yra numatyta, kad asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės klientas, kurio asmens duomenys yra renkami .

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – MB „Turim sprendimą“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 305599208, registruota Panevėžyje, Žiemgalių g. 27, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el.paštu ir (arba) telefonu ir (arba) pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo talpinamu skelbimu. Pavydžiui, informavimas apie sėkmingą skelbimo iškėlimą (paryškinimą), skelbimo ir paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodžio priminimas panašiai.

Kokiais tikslais, kaip ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi , tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugasdinimo.

Pateikdamas asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Svetainei valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume jų saugumą ir tvarkimą laikantis Privatumo Politikoje numatytų normų.

Duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi šiais duomenų tvarkymo tikslais: Svetainės Vartotojų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui (norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas turi pateikti asmens duomenis, reikiamus Paslaugai užsakyti), su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui, administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus). Taip pat norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui kuo aktualesnius Paslaugų pasiūlymus.

Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kaip paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai ir kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami Svetainės teikiamas Paslaugas.

Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus. 

Vartotojas supranta ir sutinka, kad tretieji asmenys gali prieiti prie tam tikrų asmens duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys skelbimuose). Taip pat Vartotojas, patalpinęs skelbimą, suteikia teisę suinteresuotiems asmenims susisiekti su juo telefonu, el. paštu, SMS žinute ar pranešimu Svetainėje.

Vartotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@parduokbilieta.lt

Deja, net laikantis visų įmanomų saugumo normų ir priemonių, negalime užtikrinti absoliutaus duomenų saugumo. Kai Vartotojas perduoda asmens duomenis į Svetainę, jis prisiima su savo duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvėju, įsipareigojame Jus informuoti iš karto sužinojus apie incidentą.

Vartotojas naudodamas Svetainę sutinka gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Svetainė negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

a) Būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu;

c) Reikalauti ištaisyti, papildyti ar patikslinti netikslius Jūsų asmens duomenis;

d) Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, dėl kurių buvo surinkti;

e) Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba Jums atšaukus savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

f) Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą (kreipiantis el. laišku į info@parduokbilieta.lt);

g) Reikalauti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) Reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą renkamus asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Nors, visų pirma,  visada siekiame taikiai išspręsti visus kilusiu ginčus kartu su Vartotojais, informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/

Kaip tvarkome Vartotojų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais?

Turėdami Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųsti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamos užsakytos paslaugos kokybės.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė ,telefono numeris, Vartotojo IP adresas, elektroninio pašto adresas.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jau davus sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti el. laišku info@parduokbilieta.lt

Kaip teikiame Jūsų asmens duomenis?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. 

Duomenų valdytojas pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalo tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba, jei to reikalautų teisėtai veikiančios ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms vykdyti su Svetaine susijusią veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių Duomenų valdytojas reikalauja, kad Vartotojų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Duomenų valdytojo duotus nurodymus ir galiojančius Vartojojų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. 

Slapukų naudojimas

Kas yra slapukas?

Slapukas – tai nedidelis failas, kurį naršyklė gauna ir išsaugo Jūsų įrenginyje kaskart, kai apsilankote tam tikrame interneto tinklapyje (pavyzdžiui, www.parduokbilieta.lt).
Slapukai reikalingi užtikrinant, kad Svetainės darbas būtų efektyvesnis, o jos administratoriai galėtų gauti išsamesnę informaciją apie lankytojus, kurią naudotų renkant statistikas bei tobulinant Svetainės veiklą. Priklausomai nuo rūšies, slapukai gali galioti nuo vienos sesijos iki kelių metų.

Kokius slapukus ir kokiais tikslais naudojame?

Svetainė naudoja kelių skirtingų rūšių slapukus, kuriuos pagal atliekamas funkcijas būtų galima suskirstyti į šias grupes:

  1. Navigaciniai. Aktualiausi ir aiškiausiai Vartotojui pastebimi slapukai. Jie reikalingi, kad būtų galima kokybiškiau naudotis svetaine ir visomis jos (ar su ja susijusiomis) funkcijomis, kaip prieiga prie kitiems vartotojams nematomų svetainės sričių.
  2. Tiksliniai. Tokie slapukai susieja kelius vartotojo aplankytus tinklapius. Pavyzdžiui, viename tinklapių peržiūrėję kokią nors paslaugą ar prekę, kitame galite pamatyti tos paslaugos (prekės) reklaminį skydelį. Šiuos slapukus mums išsiunčia patikimos trečiųjų šalių įmonės. Svetainė neturi prieigos prie kitų tinklapių slapukų.
  3. Funkciniai. Funkciniai slapukai naudojami daugėliui dalykų, pavyzdžiui, įsiminti Vartotojo pasirinkimus. Jie nėra būtini, tačiau gali ženkliai pagerinti Svetainės navigacijos kokybę.
  4. Analitiniai. Tokio tipo slapukai naudojami Svetainės Vartotojų statistinei analizei parengti. Remiantis ja, galime spręsti, koks turinys aktualiausias ir populiariausias ir kokiu būdu Vartotojai apie jį sužino dažniausiai. 

Kaip galima ištrinti, kontroliuoti ar visiškai išjungti slapukus?

Kiekvienas Svetainės Vartotojas gali nesunkiai pats trinti ar atjungti naršyklės gaunamus slapukus redaguodamas naudojamos naršyklės nustatymus. Svarbu nepamiršti, kad navigacinių arba funkcinių slapukų išjungimas gali turėti neigiamos įtakos svetainės veikimui bei teikiamų paslaugų kokybei.

Žemiau galite rasti populiariausių interneto naršyklių sąrašą, su nuorodomis, vedančiomis į slapukų išjungimą, kontroliavimą:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
Firefox: support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Tinklapio indikatorių naudojimas

Svetainė gali naudoti ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip Svetainės dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Duomenų tvarkytojas naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdamas sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodamas vartotojų judėjimą ir siekdamas optimizuoti siūlomas paslaugas.

Svetainė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo adresatų perskaityti (atidaryti). Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad nustatytų Svetainės reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali būti naudojamas siekiant Duomenų subjekto kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Šiuo keliu Svetainė galės atpažinti Duomenų subjekto kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius laiškus, bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. Svetainė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos gauti.

Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas

Duomenų tvarkytojo vykdomas profiliavimas yra glaužiai susijęs su asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu, siekiant įvertinti tam tikras kliento asmenines savybes ir išanalizuoti ar prognozuoti tokio asmens asmeninius pasirinkimus, interesus. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Vartotojui pateikiama konsultacija atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais, automatizuotu būdu priimant sprendimus. Toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Duomenų tvarkytojo teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba remiantis Vartotojo suteiktu sutikimu.

Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti asmens duomenis, siekdamas pagerinti Vartotojui teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui ar siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Vartotojui. Jei Vartotojas nėra paprieštaravęs asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti asmens duomenis ir tuo tikslu, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Svetainės teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Vartotojo naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip Vartotojas jomis naudojasi.

Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama Duomenų tvarkytojo teisėtu interesu.

Taip pat Duomenų tvarkytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Vartotoją (tokius kaip būdingas elgesys ir gyvenimo būdas). Statistiniai duomenys segmentų/profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su Duomenų tvarkytojo turimais duomenimis.

Privatumo politikos keitimas

Mes nuolat vystome savo veiklą, todėl kartais tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą skelbsime šioje Svetainėje, pakeitimai įsigalios iš karto juos įvedus. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai turės didelės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešti Vartotojams asmeniškai.